S čím mohu pomoci?

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Společnost veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá Společnost s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (GDPR)


Společnost ANDRA.CZ, IČO: 28789016 se sídlem Pražská 537, 541 01 Trutnov - Horní Předměstí, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. C 27523, zastoupená Andreou Lajskou, jakožto správcem osobních údajů a společnost IDeP s.r.o., IČO: 28851790 se sídlem Karlovo náměstí 290/16, 120 00 Praha 2 - Nové Město, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  pod sp.zn. C 235037, zastoupená Tomášem Lajským, jakožto správcem osobních údajů tímto dokumentem poskytuje svým obchodním partnerům informaci o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (GDPR). Dále v dokumentu je "Společnost".


Společnost zpracovává a shromažďuje všechny získané osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (GDPR) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy.


 1. 1. Účel a rozsah zpracování osobních údajů:

Základní účely zpracování osobních údajů Společností:

 1. a) plnění smlouvy a poskytování služeb;
 2. b) realizace vzájemných obchodních vztahů;
 3. c) vzájemná komunikace a informování;
 4. d) ochrana právních nároku společnosti, jako např. vymáhání pohledávek apod.
 5. e) splnění právní povinnosti;
 6. f) vedení databáze smluvních partnerů.

Rozsah zpracování osobních údajů Společností:

 1. a) identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, číslo průkazu totožnosti, rodné číslo;
 2. b) kontaktní údaje: adresa trvalého, příp. přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa,    adresa odběrného místa, telefon, emailová adresa;
 3. c) další osobní údaje: číslo bankovního účtu, případně další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona.

 1. 2) Zdroje osobních údajů:

Společnost získává osobní údaje zejména od subjektu údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy, dále z veřejných rejstříků, seznamů, evidencí nebo webových stránek.


 1. 3) Zpracovatelé a příjemci:

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Společnosti a jejích zaměstnanců poskytnuty externím subjektům zpracovávajícím pro Společnost daňovou a účetní agendu popřípadě jiným profesionálním poradcům (daňový poradce, advokát), externím dodavatelům, zákazníkům, auditorům, v případě, že jsou využíváni k plněním smluvních povinností dle smlouvy se subjektem údajů , a to pouze v rámci Evropské Unie. 


Společnost zpracovává osobní údaje manuálně. Ochrana osobních údajů je Společností technicky a organizačně zabezpečena v souladu s platnou legislativou. Stejné zabezpečení vyžaduje Společnost i od případných dalších zpracovatelů osobních údajů.


Společnost informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.


 1. 4) Doba zpracování osobních údajů a doba, po kterou budou osobní údaje shromažďovány:

Osobní údaje budou zpracovávány a shromažďovány po celou dobu trvání vzájemného obchodního vztahu se Společností a po jeho skončení po dobu nezbytně nutnou pro ochranu práv a oprávněných zájmů Společnosti.


 1. 5) Práva subjektů údajů:

Subjekt údajů je oprávněn požadovat přístup nebo informaci o způsobu a účelu zpracování svých osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů, dále také o způsobu shromažďování.


Společnost poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu, za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.


V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Společnost provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, je subjekt údajů oprávněn:

 • * požadovat vysvětlení protiprávního uchovávání a zpracovávání osobních údajů, popř. požadovat odstranění protiprávně uchovávaných nebo zpracovávaných údajů;
 • * požadovat opravu nebo výmaz nesprávných údajů, popřípadě omezení jejich zpracování;
 • * vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

Společnost vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Společnost vždy informuje subjekty údajů o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby a kdy je naopak dobrovolné, avšak poskytnutí takových osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci mezi subjektem údajů a Společností a  také významně zefektivní poskytování služeb.


V Trutnově dne 30.09.2019
Andrea Lajská, jednatel společnosti
Za společnost ANDRA.CZ s.r.o.


V Praze dne 30.09.2019
Tomáš Lajský, jednatel
Za společnost IDeP s.r.o.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace